Triển khai, hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tiểu hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"
Văn bản liên quan