Tiếp tục phối hợp tuyên truyền và hưởng ứng tham gia cuộc thi "Sáng tác làm mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai"
Văn bản liên quan