Cùng với sự phát triển của đất nước, của nhà trường, công đoàn trường THPT C Hải Hậu từng bước lớn mạnh, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp và trưởng thành của nhà trường