1. Thầy Vũ Quang Thoàn - Hiệu trưởng (09/1998 - 11/2010)

2. Thầy Nguyễn Văn Tuấn - Hiệu trưởng (12/2010 - 11/2020)

 
3. Thầy Nguyễn Văn Chiểu - Hiệu trưởng (12/2020 - Đến nay)